Bureau VSV

Bureau VSV werkt voor alle gemeente uit Parkstad Limburg: Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Het bureau is onderdeel van gemeente Heerlen.

Wat doet Bureau VSV?

Leerplicht

Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de leerplichtwet uit en taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Zowel ouder of verzorger als het kind zelf zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van de leerling. Vanaf 12 jaar is een kind op grond van de leerplichtwet zef medeverantwoorlijk om naar school te gaan. De personen die het gezag hebben over de jongere (meestal de ouders, maar ook degene die feitelijk voor de jongere zorgt, zoals bijvoorbeeld een opa of oma) zijn ook verantwoordelijk. Zij moeten zorgen dat de leerling op een school staat ingeschreven, maar moeten ook zorgen dat de jongere echt naar school gaat.

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de Leerplichtwet (inclusief Kwalificatieplicht) naleven en of alle leerlingen op een school staan ingeschreven. Tevens zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Is er geen goede reden voor verzuim, dan begint de leerplichtabmtenaar een strafrechtprocedure.

RMC

De RMC-wetgeving verplicht de gemeenten jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Ook moeten de gemeenten ervoor zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. In de praktijk wordt een jongere die voortijdig de school dreigt te verlaten (verzuim 18+) of voortijdig van school gaat benaderd door een RMC-consulent. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat de jongere een opleiding en/of werkplek vindt.

Jongeren in een kwetsbare positie

Bureau Voortijdig Schoolverlaten richt zich ook op de jongeren in een kwetsbare positie. Dit zijn jongeren die de overstap maken van vmbo-bb en vmbo-leerwerktrajecten naar de entreeopleiding of mbo niveau 2. Velen van hen hebben meer risico op uitval vanwege hun thuissituatie, gedragsproblemen of bepaalde leerbehoeften. Daarnaast gaat het om jongeren die zijn uitgestroomd uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarktgericht. Van belang is dat deze jongeren gevolgd en begeleid worden naar een passende opleiding of dagbesteding.

Bureau VSV werkt samen met verschillende ketenpartners om voortijdig schoolverlaten te voorkomen zoals o.a. gemeenten, Jens, GGD, Bureau Jeugdzorg en (school)maatschappelijk werk.